اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

قیمت تولید بخش برق در سال گذشته ۴.۴۷ درصد افزایش یافت

مرکز آمار

 گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در سال‌ ١٣٩٧ منتشر شد.
در این گزارش مرکز آمار ایران آورده است: شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات اوج بار، در سال‌١٣٩٧ برابر با ١٢۵,٧٨ می‌باشد که نسبت به سال قبل ۶.٨۵ درصد افزایش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال‌١٣٩۶ برابر با ١١٧.٧٢ بوده که نسبت به سال قبل ۵.١٧ درصد کاهش یافته بود.
شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در سال‌ ١٣٩٧ برابر با ١٢۶,٢۴ می‌باشد که نسبت به سال قبل ۴.٧۴ درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت بخش برق در سال ١٣٩۶، رقم ١٣١.١ بوده که نسبت به سال قبل از آن معادل ٨.٠٧ درصد کاهش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات اوج بار، در سال‌١٣٩٧ برابر با ١٢۵,٧٨ می‌باشد که نسبت به سال قبل ۶.٨۵ درصد افزایش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال‌١٣٩۶ برابر با ١١٧.٧٢ بوده  که نسبت به سال قبل ۵.١٧ درصد کاهش یافته بود.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات میان بار، در سال‌ ١٣٩٧ برابر ١٢٢,۵٩ می‌باشد که نسبت به سال قبل ٣.٩٨ درصد افزایش داشته است. شاخص مذکور در سال‌ ١٣٩۶ برابر با ١١٧.٩٠ بوده که نسبت به سال قبل ٧.٠٢ درصد کاهش یافته بود.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات کم بار، در سال١٣٩٧ برابر ١٣۵,۶۶ می‌باشد که نسبت به سال قبل ۴.۶٩ درصد افزایش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال ١٣٩۶ برابر ١٢٩.۵۶ بوده که نسبت به سال قبل ١٢.۴٨ درصد کاهش یافته بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن